គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្ម​លើក​ទី១០នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្ម​លើក​ទី១០នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្ម​លើក​ទី១០នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្ម​លើក​ទី១០នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទទាក់ទង